• REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

     SZKOŁY PODSTAWOWEJ

     IM. PPŁK. MAKSYMILIANA CIĘŻKIEGO W BABOROWIE

      

     Podstawa prawna Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 t. (Dz. U. z 2004 r. , nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

     Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoly, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły.

     §1

     Cele i zadania świetlicy

     1. Świetlica zapewnia dzieciom i młodzieży zorganizowaną opiekę wychowawczą umożliwiającą wszechstronny rozwój osobowości, pomoc w nauce oraz odpowiednie warunki do nauki własnej, rekreacji i rozwijania własnych zainteresowań.

     2. Do zadań świetlicy należy:

     • zapewnienie dzieciom opieki przed i po lekcjach,

     • organizowanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy,

     • organizowane gier i zabaw ruchowych, przede wszystkim na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,

     • odkrywanie i rozwijanie z zainteresowań,

     • kształtowanie nawyków kulturalnego życia codziennego,

     • kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia,

     • rozwijanie samodzielności i samorządności,

     • współdziałanie z rodzicami, nauczycielami i wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań opiekuńczych i wychowawczych szkoły wynikających z jej programu wychowawczego oraz rocznych planów pracy,

     • obejmowanie opieką wychowawczą uczniów skierowanych do świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela.

     §2

     Organizacja pracy świetlicy

     1. Ze świetlicy, na pisemny wniosek rodziców (zał. nr 1),  korzystają uczniowie  Szkoły Podstawowej w Baborowie klas I-II oraz III-VII, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych oraz dojeżdżający autobusem szkolnym.

     2. Świetlica działa w godzinach 6.45- 15.45. Zajęcia odbywają się zgodnie z rozkładami zajęć dydaktyczno - wychowawczych szkoły.

     3. Po zakończeniu pracy świetlicy szkolnej, dzieci nieodebrane dołączają do przedszkolnej grupy świetlicowej. Świedlica przedszkolna kończy pracę o godzinie 17.00. Odpowiedzialność za nieodebrane dziecko ponoszą rodzice / opiekunowie. W razie nieodebrania ucznia ze świetlicy w godzinach jej pracy oraz braku kontaktu z rodzicami/prawnymi opiekunami, dziecko może zostać przekazane pod opiekę odpowiednim organom (policja).

     4. Świetlica realizuje zadania według własnego rocznego planu pracy.

     5. W ramach świetlicy działa jadalnia szkolna wydająca jeden posiłek dziennie.

     §3

     Wychowankowie świetlicy

     1. Prawa wychowanka świetlicy:

     • korzystanie z pomocy wychowawcy w odrabianiu zadań,

     • wpływ na planowanie pracy świetlicy,

     • życzliwe traktowanie,

     • uzyskanie pomocy w trudnych sytuacjach,

     • swobodne kulturalne wyrażanie myśli i przekonań.

     1. Obowiązki wychowanka świetlicy:

     • przestrzeganie regulaminu świetlicy  i przyjętych w szkole norm zachowania,

     • dbałość o porządek i wystrój świetlicy,

     • poszanowanie sprzętu i wyposażenia świetlicy,

     • kulturalne zachowanie się w trakcie zajęć świetlicowych i podczas posiłków,

     • dbałośc o bezpieczeństwo swoje i kolegów,

     • przestrzeganie reguł zachowania w świetlicy (zał. nr 3).

     §4

     Nagrody i wyróżnienia

     1. Nagroda „Świetlik roku” w postaci dyplomu i nagrody książkowej lub rzeczowej przyznawana na zakończenie roku szkolnego uczniom wyróżniającym się w ciągu całego roku.

     §5

     Konsekwencje łamania zasad zachowania w świetlicy szkolnej

     Łamanie zasad zachowania w świetlicy może skutkować następującymi konsekwencjami:

     1. Ustne upomnienie przez opiekuna świetlicy.

     2. Jednorazowy zakaz udziału w zajęciach rekreacyjnych.

     3. Wpisanie notatki negatywnej do dziennika elektronicznego i powiadomienie wychowawcy.

     4. W przypadku ustawicznego niestosowania się do zasad zachowania w świetlicy i braku reakcji na powyższe formy upomnienia, wezwanie do szkoły rodziców/prawnych opiekunów.

     §6

     Wychowawca świetlicy szkolnej

     1. Planuje, organizuje oraz prowadzi zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

     2. Kształtuje nawyki kultury osobistej i współżycia w grupie.

     3. Rozwija zainteresowania i zdolności uczniów.

     4. Wdraża do samodzielnej pracy umysłowej.

     5. Udziela pomocy uczniom mającym trudności w nauce.

     6. Organizuje właściwy i kulturalny wypoczynek.

     7. Współpracuje z rodzicami (opiekunami) poprzez kontakt bezpośredni podczas odbioru dziecka ze świetlicy, rozmowy telefoniczne, rozmowy podczas drzwi otwartych i zebrań rodziców oraz anonimową ankietę na temat działalności świetlicy przeprowadzaną na koniec roku szkolnego.

     §7

     Dokumentacja swietlicy

     W świetlicy prowadzona jest nastepująca dokumentacja:

     1. Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej.

     2. Dziennik elektroniczny.

     3. Roczny plan pracy świetlicy szkolnej.

     4. Ramowy plan dnia.

     §8

     Postanowienia końcowe

     1. Regulamin dostepny jest dla uczniów, rodziców i nauczycieli w sekretariacie szkoły oraz na stronie szkoły.

     2. Zmian w regulaminie dokonuje zespół do spraw działalności świetlicy. Następnie zatwierdza je dyrektor szkoły.

     Załączniki:

     1. Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej.