•  

     

     

    CEREMONIAŁ  SZKOLNY

    I POSTĘPOWANIE ZE SZTANDAREM

    W SZKOLE PODSTAWOWEJ

    IM PPŁK MAKSYMILIANA CIĘŻKIEGO

    W BABOROWIE

     

     

     

    CEREMONIAŁ  SZKOLNY I POSTĘPOWANIE ZE SZTANDAREM W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM PPŁK MAKSYMILIANA CIĘZKIEGO W BABOROWIE.

                Ceremoniał szkolny jest opisem przeprowadzenia uroczystości z udziałem sztandaru szkolnego i samej celebracji sztandaru. Stanowi integralną część z przyjętą tradycją szkolną i harmonogramem uroczystości i imprez szkolnych.

     

    S Z T A N D A R    S Z K O L N Y

    1. Sztandar szkolny dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski – Narodu - Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe otoczenie.

    Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają  zachowania powagi, a przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji, właściwych postaw jego poszanowania.

    1. Sztandar jest przechowywany na terenie SZKOŁY PODSTAWOWEJ w zamkniętej gablocie.
    2. Skład pocztu sztandarowego powinien być wytypowany z uczniów klas VIII wyróżniających się w nauce, o nienagannej postawie i wzorowym zachowaniu w następującym składzie: dowódca pocztu, chorąży (sztandarowy ) i asysta.
    3. Kandydatury składu pocztu sztandarowego są przedstawione przez wychowawców klas oraz samorząd szkolny na czerwcowej radzie pedagogicznej  i przez nią zatwierdzone.
    4. Kadencja pocztu trwa jeden rok ( począwszy od przekazania w dniu uroczystego zakończenia roku szkolnego ).
    5. Decyzją rady pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu sztandarowego. W takim przypadku dokonuje się wyboru uzupełniającego.
    6. Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie.

    Uczeń- chorąży -  garnitur, ew. ciemne spodnie, biała koszula,

    Uczennice-białe bluzki i ciemne spódnice lub spodnie.

    1. Insygnia pocztu sztandarowego:

    -        biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze,

    -         białe rękawiczki.

    1. Udział sztandaru w uroczystościach na terenie szkoły:

    a)      uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

    b)      ślubowanie klas pierwszych

    c)      święto szkoły  

    d)     uroczystości rocznicowe: Konstytucja 3 Maja i Święto Niepodległości

    e)      uroczyste zakończenie roku szkolnego

    1. Chwyty sztandaru:

    -         postawa  „zasadnicza”  -sztandar położony na trzewiku drzewca przy prawej nodze na wysokości czubka buta. Drzewce przytrzymywane prawą ręką na wysokości pasa. Lewa ręka jak w postawie zasadniczej.

    -         postawa "spocznij"  sztandar trzymany przy prawej nodze jak w postawie "zasadniczej". Chorąży i asysta w postawie "spocznij".

    -         postawa "na ramię"  -chorąży prawą ręką ( pomagając sobie lewą ) kładzie drzewce na prawe ramię i trzyma je pod kątem 45° w stosunku do ramienia. Prawa ręka wyciągnięta wzdłuż drzewca.

    -         postawa prezentuj   z postawy "zasadniczej" chorąży podnosi sztandar prawą ręką i pionowo do góry wzdłuż prawego ramienia ( dłoń prawej ręki na wysokości barku ). Następnie lewą ręką chwyta drzewiec sztandaru tuż pod prawą i opuszcza prawą rękę na całej jej długości, obejmując dolną część drzewca. Asysta w postawie "zasadniczej".

    -         salutowanie sztandaru w miejscu- wykonuje się z postawy   „prezentuj”-Chorąży robi zwrot w prawo skos z równoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód na odległość jednej stopy i pochyla sztandar do przodu pod kątem 45°. Po czasie "salutowania" przenosi sztandar do postawy "prezentuj."

    -         salutowanie sztandarem w marszu  z położenia "na ramię" w taki sam sposób jak przy salutowaniu w miejscu.

    Komendy: na prawo patrz” - pochyla sztandar

                      "baczność"- bierze sztandar na ramię

     

    1. Ceremoniał uroczystości szkolnych z udziałem sztandaru:

    a)      wprowadzenie sztandaru

     

    L.p.

    Komendy

    Opis sytuacyjny zachowania się uczestników po komendzie

    Poczet sztandarowy

    sztandar

    1.

    proszę o powstanie

    Uczestnicy powstają przed wprowadzeniem sztandaru

    przygotowanie do wyjścia

    postawa  „na ramię”

    2.

    "baczność" sztandar wprowadzić 

    Uczestnicy w postawie
     "zasadniczej"

    - wprowadzenie   sztandaru

    - zatrzymanie na ustalonym miejscu

    - w postawie "na ramię w marszu"

    - postawa "prezentuj"

    3.

    "do hymnu"

    jak wyżej

    postawa
    zasadnicza”

    postawa "salutowanie w miejscu"

    4.

    po hymnie”

    uczestnicy w postawie
    "spocznij"

    spocznij

    - postawa "prezentuj"

    - postawa "spocznij"

    5.

    można usiąść

    uczestnicy siadają

    spocznij

    postawa "spocznij"

     

    b)      wprowadzenie sztandaru

     

    1.

    proszę o powstanie

    uczestnicy powstają przed wprowadzeniem sztandaru

    spocznij

    postawa "spocznij"

    2.

    "baczność" sztandar wyprowadzić

    uczestnicy w postawie
    zasadniczej

    - postawa  „zasadnicza”

    - wyprowadzenie sztandaru

    postawa "zasadnicza"

    postawa "na ramię w marszu"

    3.

    spocznij”

    uczestnicy siadają

     

     

     

    1. Ceremoniał przekazania sztandaru.

     

    L.p.

    Komendy

    Opis sytuacyjny zachowania się uczestników

    Poczet sztandarowy

    Sztandar

    1.

    proszę wstać

    uczestnicy wstają

    postawa

    "spocznij"

    postawa "spocznij"

    2.

    poczet sztandarowy oraz nowy skład pocztu ( lub wytypowani uczniowie kl. II ) do przekazania sztandaru- wystąp

    uczestnicy postawa "zasadnicza" nowy skład pocztu występuje i ustawia się z przodu sztandaru

    postawa
    "zasadnicza"

    -postawa "zasadnicza"

    postawa "prezentuj"

    3.

    "baczność"- sztandar przekazać

    uczestnicy postawa
    ”zasadnicza”

    dotychczasowa asysta przekazuje insygnia ustawia się obok nowej asysty po lewej i prawej stronie 

    - chorąży podaje sztandar jednej z asysty,

    - przekazuje szarfę potem rękawiczki

    - następnie odbiera sztandar i przekazuje go nowemu chorążemu i mówi:

    "Przekazujemy Wam sztandar szkoły-symbol patriotyzmu i tradycji, noście go z dumą i honorem"

    - sztandar w postawie "spocznij"

     

    4.

    "baczność" ustępujący poczet odmaszerować "spocznij"

    uczestnicy w postawie "zasadniczej" nagradzają barwami ustępujący poczet, który przechodzi na wyznaczone miejsce

    postawa "zasadnicza"

    postawa "spocznij"

    postawa "prezentuj"

    postawa "spocznij"

    5.

    "baczność"-sztandar wyprowadzić

    postawa "zasadnicza"

    postawa "zasadnicza" wyprowadzenie sztandaru

    postawa "zasadnicza"

    postawa "na ramię w marszu"

    6.

    „spocznij”

    uczestnicy siadają

     

     

     

    13. Ceremoniał ślubowania klas pierwszych

    L.p.

    Komendy

    Opis sytuacyjny zachowania się uczestników

    Poczet sztandarowy

    Sztandar

    1.

    Proszę wstać

    Uczestnicy wstają

     

     

    2.

    „baczność” sztandar wprowadzić

    Uczestnicy w postawie zasadniczej

    -wprowadzenie sztandaru,

    zatrzymanie na ustalonym miejscu

    -postawa "na ramię w marszu"

    -postawa zasadnicza

    3.

    "do ślubowania"

    Uczestnicy w postawie "zasadniczej" ślubujący podnoszą prawą rękę do ślubowania ( palce na wysokości oczu )

    Postawa "zasadnicza"

    -postawa "prezentuj"

    -postaw "salutowanie w miejscu"

    4.

    "po ślubowaniu"

    Uczestnicy "spocznij" ślubujący opuszczają rękę

    Postawa "spocznij"

    -postawa "prezentuj"

    -postawa "zasadnicza"

    5.

    "baczność"-sztandar szkoły wyprowadzić

    Uczestnicy postawa "zasadnicza"

    - postawa 

    „zasadnicza”

    wyprowadzenie sztandaru

    - postawa "zasadnicza"

    - postawa "na ramię w marszu"

    6.

    spocznij

    Uczestnicy siadają

     

     

     

    14.Udział sztandaru w uroczystościach poza terenem szkoły.

     

    Sztandar szkoły może brać udział w uroczystościach rocznicowych organizowanych przez administrację samorządową i państwową oraz w uroczystościach religijnych: mszy świętej, uroczystościach pogrzebowych i innych.