• SPÓJRZ INACZEJ

    • Program „Spójrz inaczej” jest programem profilaktyki uniwersalnej, ukierunkowanym na wczesne zapobieganie zachowaniom ryzykownym oraz przeciwdziałanie nieprawidłowej adaptacji społecznej dzieci. Wspiera także nabywanie umiejętności psychospołecznych. Zajęcia służą  rozwijaniu poczucia własnej wartości poprzez obserwowanie własnej niepowtarzalności i doświadczanie akceptacji. Dzieci uczą się rozpoznawania i  rozumienia swoich uczuć. Dostrzegają swoje mocne i słabe strony, a także nabywają umiejętność komunikowania własnych potrzeb.

     Głównym celem programu jest rozwijanie umiejętności, które pozwolą dzieciom radzić sobie lepiej, bez nadmiernego napięcia w rozwiązywaniu trudności, których dostarczają im sytuacje dnia codziennego. Przeżywanie trudności i konfliktów stanowi naturalne zjawisko w kontaktach między ludźmi. Konflikty i problemy we wzajemnych relacjach są nieuniknione choćby dlatego, że wszyscy różnimy się między sobą, że mamy odmienne potrzeby i zainteresowania, że różnią nas nasze myśli, emocje i nasze zachowania w tych samych sytuacjach. Proponowane zajęcia umożliwiają dzieciom wspólne poszukiwanie sposobów radzenia sobie w trudnych emocjonalnie sytuacjach

     W I półroczu działania profilaktyczno – wychowawcze skierowane były na sferę emocjonalno – społeczną. Wśród uczniów I etapu edukacyjnego realizowany był program „Spójrz Inaczej”. Program ten jest programem profilaktyki uniwersalnej, ukierunkowany na wczesne zapobieganie zachowaniom ryzykownym oraz przeciwdziałanie nieprawidłowej adaptacji społecznej dzieci. Wspiera także nabywanie umiejętności psychospołecznych. Zajęcia służyły rozwijaniu poczucia własnej wartości poprzez obserwowanie własnej niepowtarzalności i doświadczanie akceptacji. Dzieci uczyły się rozpoznawania i rozumienia własnych emocji. Dostrzegały swoje mocne i słabe strony, a także nabywały umiejętność komunikowania własnych potrzeb. Głównym celem programu było rozwijanie umiejętności, które pozwolą dzieciom radzić sobie bez nadmiernego napięcia w rozwiązywaniu trudności, których dostarczają im sytuacje dnia codziennego. Przeżywanie trudności i konfliktów stanowi naturalne zjawisko w kontaktach między ludźmi. Konflikty i problemy we wzajemnych relacjach są nieuniknione choćby dlatego, że wszyscy różnimy się między sobą, że mamy odmienne potrzeby i zainteresowania, że różnią nas nasze myśli, emocje i nasze zachowania w tych samych sytuacjach. Zajęcia w ramach programu „Spójrz Inaczej” umożliwiły dzieciom wspólne poszukiwanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych emocjonalnie. Uczniowie II etapu edukacyjnego objęci zostali działaniami profilaktycznymi w ramach programu „Młode Głowy”. Podejmowane działania skupiały się wokół zagadnień związanych z promocją zdrowego stylu życia oraz kształtowania umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji, a także sposobu radzenia sobie z nimi w różnych sytuacjach życiowych.

     Doświadczenie pandemii koronawirusa i związana z nim zdalna edukacja przyczyniła się do coraz częstszego korzystania przez uczniów z zasobów sieci. Bezpośredni skutek tych działań dostrzegliśmy także wśród uczniów naszej szkoły. Zaobserwowaliśmy wśród dzieci utratę odpowiedniego poziomu higieny cyfrowej. W związku z tym podjęto działania profilaktyczne. Uczniowie klas VI – VIII uczestniczyli w prelekcji prowadzonej przez Funkcjonariuszy Policji - „Bezpieczne zachowania w sieci”. Przeprowadzono również pogadanki w klasach na temat fonoholizmu. Natomiast wśród uczniów klas młodszych w zakresie tego tematu przeprowadzono cykl zajęć w formie warsztatowej. Uczniowie klas młodszych uczestniczyli także w spektaklu profilaktycznym.

     W II półroczu nastąpi dalsza realizacja zadań zawartych w Programie Wychowawczo – Profilaktycznym Szkoły.