• Informacje.

    • Co to jest Szkolna Kasa Oszczędności (SKO)?

     Szkolna Kasa Oszczędności to program edukacji finansowej dla uczniów szkół podstawowych. Głównym zadaniem działalności jest edukacja ekonomiczna, poprzez wzbudzenie wśród uczniów potrzeby oszczędzania i właściwego gospodarowania posiadanymi funduszami własnymi i społecznymi.

     Uczniowie biorą udział w zbiórkach związanych z pozyskiwaniem funduszy,
     w akcjach charytatywnych, działaniach na rzecz środowiska i szkoły. Uczestniczą
     w konkursach związanych z SKO ucząc się w ten sposób gospodarowania pieniędzmi, wytrwałości i systematyczności  w gromadzeniu środków finansowych.

     Prowadzona jest kronika, w której udokumentowane są wszystkie wydarzenia
     z działalności SKO. Co roku bierzemy udział w ogólnopolskim konkursie " SKO
     w SGB" dot. upowszechniania wiedzy z zakresu edukacji finansowej, systematycznego oszczędzania oraz działań promujących oszczędzanie. Każdego roku przybywa w naszej szkole coraz więcej uczniów oszczędzających w SKO.


     Patronat nad Szkolną Kasą Oszczędności sprawuje Bank Spółdzielczy Duszniki Odział w Szamotułach  poprzez udzielanie pomocy w zorganizowaniu
     i prowadzeniu SKO, uczestniczy w akcjach o znaczeniu społeczno-gospodarczym
     i środowiskowym, bierze udział w imprezach szkolnych o tematyce związanej
     z działalnością Banku oraz jest Fundatorem nagród.

     REGULAMIN

     SZKOLNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ

      

     1. Do SKO może należeć każdy chętny uczeń naszej szkoły.

     2. Uczeń staje się członkiem SKO po uroczystym Pasowaniu na Grosika w klasie pierwszej, a w przypadku starszych uczniów w chwili dokonania pierwszej wpłaty.

     3. Dowodem przynależności do Szkolnej Kasy Oszczędności jest książeczka SKO otrzymana od opiekuna.

     4. Nad działalnością SKO czuwa opiekun.

     5. Na książeczkę można wpłacać każdą kwotę pieniędzy, nie mniej jednak niż 1 zł.

     6. Wpłaty na książeczkę SKO dokonuje tylko właściciel książeczki lub jego rodzic/opiekun prawny.

     7. Wpłaty i wypłaty uczeń dokonuje według ustalonych godzin dyżuru opiekuna SKO.

     8. Przyjęcie od ucznia pieniędzy potwierdza się wpisem do książeczki SKO ucznia i na kartę wpłat i wypłat, którą prowadzi się dla każdego członka SKO.

     9. Każdy ma obowiązek pilnować swojej książeczki i dbać o estetyczny jej wygląd.

     10. Jeżeli uczeń nie dokona wypłaty swoich oszczędności na koniec roku szkolnego kwota ta automatycznie przechodzi na rok następny.

     11. Wypłat z książeczki SKO może dokonywać  właściciel książeczki za pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego lub rodzic/ opiekun prawny.

     12. Wypłatę gotówki zgłasza uczeń opiekunowi na dwa dni przed żądanym terminem.

     13. Podstawą wypłaty jest książeczka oszczędnościowa SKO.

     13. Szkolny opiekun SKO przyjmuje oszczędności od uczniów i systematycznie wpłaca je do Banku Spółdzielczego Duszniki /Oddział w Szamotułach.

     14. W RAZIE ZGUBIENIA KSIĄŻECZKI UCZEŃ MUSI ZGŁOSIĆ SIĘ DO OPIEKUNA SKO, KTÓRY NA PODSTAWIE KARTY WPŁAT I WYPŁAT WYSTAWI NOWĄ KSIĄŻECZKĘ SKO – DUPLIKAT.

     15. Za systematycznie oszczędzających uważa się tych członków, którzy wpłacają na książeczkę SKO co najmniej raz w miesiącu.

     16. Każdy członek SKO ma prawo uczestniczyć w konkursach i przedsięwzięciach SKO przeznaczonych dla jego grupy wiekowej.

     17. Na systematycznie wpłacających uczniów oraz klasę czekają nagrody na koniec roku szkolnego.

     18.Opiekun SKO prowadzi dokumentację związaną z pracą tej organizacji zgodnie z wytycznymi Banku Spółdzielczego.

     19. W innych sprawach nieuwzględnionych w regulaminie decyzję podejmują Opiekun SKO i Dyrektor Szkoły.

     PLAN PRACY SKO - ROK SZKOLNY 2021/2022

    • Nagłówek

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.