• Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

    Pani Kamila Urbaniak,

    Pani Magdalena Miga.

    Przewodniczaca:

    Maria Nowak, uczennica klasy 7.

    Zastepca:
    Jakub Dardas, uczeń klasy 4.

    Członek prezydium:
    Jolanta Nowak, uczennica klasy 5.

     

    PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

    SZKOŁY PODSTAWOWEJ

    IM. PPŁK. MAKSYMILIANA CIĘŻKIEGO W BABOROWIE
    rok szkolny 2020/2021

     

    Cele  Samorządu Uczniowskiego:

    • Reprezentowanie ogółu uczniów
    • Diagnozowanie potrzeb społeczności uczniowskiej
    • Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw
    • Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły
    • Rozwijanie form współdziałania  uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę
    • Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów.
    • Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

    Zadania do wykonania:

    Wrzesień

    • Wybory  Samorządu Uczniowskiego

    - Zebranie przedwyborcze

    - Przeprowadzenie kampanii wyborczej

    - Zebranie powyborcze: omówienie wyników wyborów

    • Ustalenie planu działań na cały rok
    • Wywieszenie na tablicy SU składu SU
    • Udział w akcji „Sprzątanie Świata”.
    • Organizacja słodyczy – Dzień chłopca w naszej szkole

    Październik

    • Dzień Edukacji Narodowej – przygotowanie przedstawienia, życzenia dla wszystkich pracowników szkoły, kartki z życzeniami
    • Dzień Drzewa – konkurs plastyczny na jesienne drzewo 
    • Zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska w Przyborówku
    • Aktualizacja gazetki oraz strony internetowej

    Listopad

    • Pomoc w organizacji obchodów Narodowego Dnia Niepodległości
    • Wszystkich Świętych – gazetka okolicznościowa.
    • Kultywowanie tradycji Święta Zmarłych – dbanie o grób patrona
    • Narodowe Święto Niepodległości – pomoc i udział w organizacji apelu, gazetki okolicznościowe
    • Andrzejki – dyskoteka – przygotowanie zabaw

    Grudzień

    • Szkolne Mikołajki
    • Włączenie się w organizację kiermaszu bożonarodzeniowego
    • Przygotowanie gazetki szkolnej SU o tematyce świątecznej

    Styczeń

    • Dzień Babci i Dziadka – gazetka
    • Apel – bezpieczeństwo w czasie ferii zimowych
    • Konkurs – praca plastyczna „Bezpieczne ferie”
    • Apel podsumowujący pracę w I półroczu

    Luty

    • Poczta Walentynkowa, ubieramy się na czerwono

    - (kupon na dodatkowe nieprzygotowanie na dowolny przedmiot)

    • Światowy Dzień Kota 17 lutego– zbiórka karmy (nie tylko dla kota)
    • Tłusty Czwartek – poczęstunek w klasach.

    Marzec

    • Dzień Kobiet – życzenia dla wszystkich kobiet
    • Gazetka szkolna SU
    • Przywitanie Wiosny
    • Wiosna , ach to Ty! – ogłoszenie konkursu na najbardziej ukwieconą i kolorową klasę
    • Konkurs na najpiękniejszą ozdobę świąteczną
    • Włączenie się w organizację kiermaszu wielkanocnego

    Kwiecień

    • Wielkanoc– życzenia dla nauczycieli i pracowników szkoły
    • Obchody Dnia Ziemi- ubieramy się na zielono; wykonanie gazetki okolicznościowej
    • Wykonanie gazetki nawiązującej do Dnia Flagi i Konstytucji 3 Maja

    Maj

    • Święta majowe –współudział w apelu
    • 26 maja – Dzień Matki – akcent na gazetce ściennej poświęcony temu świętu
    • Akcja reklamowa przeciwko przejawom agresji i przemocy

    Czerwiec

    • 1 czerwca – Dzień Dziecka
    • Święto Patrona Szkoły
    • Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020
    •  Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020
    • Opracowanie wniosków do pracy na następny rok szkolny
    • Zorganizowanie kiermaszu podręczników szkolnych

    Cały rok:

    •  Spotkania Samorządu Uczniowskiego
    • Akcja nakrętki
    • Zbiórka karmy dla zwierząt
    • Aktualizacja Gazetki Szkolnej
    • Udział w uroczystościach szkolnych
    • Współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas
    • Praca na rzecz szkoły
    • Uruchomienie „Pogotowia Naukowego” – propagowanie pomocy koleżeńskiej

     

    REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  SZKOŁY PODSTAWOWEJ

    IM. PPŁK. MAKSYMILIANA CIĘŻKIEGO W BABOROWIE
    rok szkolny 2020/2021

     

    § 1

    Postanowienia wstępne

    1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

    2. Władzami samorządu uczniowskiego są:

    a) na szczeblu klasy: samorządy klasowe;

    b) na szczeblu szkoły: rada samorządu uczniowskiego

    3. Samorząd klasowy składa się z:

    a) przewodniczącego;

    b) zastępcy przewodniczącego;

    *c) (skarbnika lub kronikarza)

    4. Sposób wyboru samorządu klasowego określają uczniowie poszczególnych klas wraz z wychowawcą

    § 2

    Cele działania Samorządu Uczniowskiego

    Celem działania Samorządu jest rozwijanie samorządności szkolnej i kształtowanie postaw

    współodpowiedzialności i współdziałania opartych na demokratycznych zasadach współżycia

    między ludźmi.

    1. Aktywizowanie życia społecznego w szkole.

    2. Kształtowanie gotowości podejmowania obowiązków i odpowiedzialności za ich realizację

    3. Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej.

    4. Kształtowanie zainteresowań życiem i działalnością społeczną

    5. Podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia działalności Szkoły.

    6. Uczenie samorządności i aktywności na forum Szkoły i poza nią.

    7. Uczenie demokratycznych form współżycia.

    8. Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych.

    9. Uczenie się odpowiedzialności moralnej, rozumienie odrębności przekonań i tolerancji.

    10. Rozwijanie modelu ucznia aktywnego i odpowiedzialnego.

    11. Realizowanie zadań związanych z edukacją społeczną, zdrowotną, regionalną i ekologiczną.

    § 3

    Wybory do Samorządu Uczniowskiego

    1. Wybory do Samorządu Uczniowskiego odbywają się na początku roku szkolnego (do końca września).

    2. Wybory poprzedza prezentacja kandydatów do organu samorządu (plakaty wyborcze).

    3. Kandydatami do organu Samorządu Uczniowskiego są uczniowie klas I-VIII.

    Z każdej klasy powinna kandydować min. jedna osoba.

    4. Wybory są przeprowadzone w trybie powszechnym i tajnym. Każdemu uczniowi przysługuje jedna karta do głosowania.

    5. Na kartach do głosowania uczniowie stawiają krzyżyk przy nazwisku jednego kandydata- tym samym dokonują wyboru Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.

    6. Przewodniczącym zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów, kolejny/i –

    zastępcą/-ami. Po zajęciu przez kandydatów w/w funkcji pozostali pretendenci jako członkowie wchodzą w skład Rady Samorządu Uczniowskiego.

    7. W przypadku niespełnienia właściwie swoich zadań w ciągu roku lub na swój wniosek oraz

    gdy funkcja powoduje u ucznia problemy w nauce, uczeń może zostać odwołany z zajmowanego stanowiska. W takiej sytuacji:

    a) w przypadku członka Samorządu Klasowego dokonuje się wyboru innego kandydata,

    b) w przypadku członka Rady Samorządu Uczniowskiego powołuje się kolejną osobę z listy, która uzyskała największą liczbę głosów podczas wyborów.

    8. Kadencja wszystkich organów Samorządu Uczniowskiego trwa 1 rok lub do czasu ustalenia kolejnych wyników wyborów.

    § 4

    Prawa Samorządu Uczniowskiego

    1. Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców oraz

    Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących pracy szkoły,

    a w szczególności realizowania podstawowych praw uczniów, takich jak:

    a) prawo do zapoznania się z programem nauczania;

    b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

    c) prawo do organizowania życia szkolnego,

    d) prawo redagowania gazetki szkolnej

    e) prawo do organizowania w szkole działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej w porozumieniu z dyrektorem szkoły w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

    §5

    Zadania Samorządu Uczniowskiego

    1. Reprezentowanie ogółu uczniów Szkoły Podstawowej im. ppłk. Maksymiliana Ciężkiego w Baborowie

    2. Obrona praw i godności poszczególnych uczniów oraz całych zespołów klasowych.

    3. Pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności uczniów na rzecz wspomagania

    realizacji celów i zadań szkoły oraz własnych zainteresowań.

    4. Organizowanie pomocy dla uczniów będących w trudnej sytuacji losowej lub mających

    trudności w nauce.

    5. Organizacja dyskotek szkolnych.

    6. Organizacja i udział w akcjach charytatywnych.

    7. Angażowanie uczniów do wykonania niezbędnych prac na rzecz klasy, szkoły, środowiska.

    8. Pomoc w organizacji uroczystości szkolnych.

    9. Decyzją poprzedniego Samorządu Uczniowskiego obowiązuje w szkole zasada „szczęśliwy numer”- uczeń, którego numer z dziennika został wylosowany, ma prawo do zwolnienia z niezapowiedzianych odpowiedzi ustnych i pisemnych. Prawo to nie obowiązuje, gdy termin pracy pisemnej został podany wcześniej.

    10. Decyzje podjęte przez Samorząd Uczniowski muszą być zatwierdzone przez dyrektora szkoły.

    §6

    Sposób prowadzenia dokumentacji Rady Samorządu Uczniowskiego

    1. Dokumentację Samorządu Uczniowskiego stanowi:

    a) plan pracy Samorządu Uczniowskiego

    b) sprawozdanie z planu pracy Samorządu Uczniowskiego

    c) regulamin Samorządu Uczniowskiego

    2. Regulamin Samorządu Uczniowskiego znajduje się sekretariacie szkoły oraz jest zamieszczony na stronie internetowej szkoły.

    §7

    Zadania opiekunów Samorządu Uczniowskiego

    1. Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego czuwają nad całokształtem prac Samorządu.

    2. Wspierają działania Samorządu Uczniowskiego.

    3. Pomagają w planowaniu i realizacji działań Samorządu.

    4. Pośredniczą między uczniami i nauczycielami.

    5. Wraz z Radą Samorządu Uczniowskiego prowadzą dokumentację Samorządu Uczniowskiego.

    §8

    Fundusz Samorządu Uczniowskiego

    1. Samorząd Uczniowski może tworzyć własne fundusze, które służą do finansowania jego

    Działalności.

    2. Dysponentami funduszów są Rada Samorządu Szkolnego, a dysponowanie funduszami następuje w porozumieniu z Opiekunami Samorządu Szkolnego.

    3. Fundusze samorządu mogą być tworzone z imprez organizowanych przez samorząd, z dochodów za zbiórkę surowców wtórnych, ze środków przekazywanych przez Radę Rodziców oraz inne organizacje i instytucje.

    4. Rada Samorządu Uczniowskiego posiada swoje fundusze na koncie SKO.